Algemene voorwaarden

DE SCHUTTER KEUKENS CVBA – ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

TOEPASSELIJKHEID

 • Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 • Deze voorwaarden primeren op alle andere voorwaarden.
 • De voorwaarden van De Schutter Keukens BV zullen van toepassing zijn op alle door De Schutter Keukens BV gedane offertes, orders en aanbiedingen, alle aan De Schutter Keukens BV gegeven opdrachten, alle verkoop- of aannemingsovereenkomsten die gesloten worden met De Schutter Keukens BV of waarin De Schutter Keukens BV partij is.

LEVERING & RISICO

 • Indien er na de ondertekening van de bestelorder een geschil ontstaat over de conformiteit van de levering met de door de koper bestelde goederen, is de omschrijving van de bestelorder bindend. De bestelorder primeert op alle andere documenten, ook facturen
 • De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend, nooit bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot ontbinding, noch schadevergoeding
 • De opdrachtgever verbindt zich er toe ongehinderd toegang te verlenen tot de werf gedurende de uitvoering der werken en zorg ter voor dat alle te belopen ruimtes vrij, egaal en stabiel zijn. Bij aanvang der werken aanvaardt hij de toegepaste werkmethode, evenals de uitvoering van de werken volgens de beschrijving in de offerte en planning
 • De door De Schutter Keukens BV geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België bestemd zijn. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik, of onjuist onderhoud door de klant
 • Klachten inzake de conformiteit of zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten De Schutter Keukens BV toekomen binnen de acht dagen na beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en alleszins voor de ingebruikname. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.
 • Kleurverschillen en structuurverschillen in het materiaal zijn inherent aan bepaalde producten en materialen zoals natuurproducten (massief en fineer hout, natuursteen, composiet, keramiek) en bepaalde materialen (bv decors met speciale effecten). De koper wordt geacht het risico op deze verschillen te aanvaarden en doet afstand van elke vordering die hij zake heeft of zou kunnen doen gelden ten opzichte van De Schutter Keukens BV

OVERMACHT

 • De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht

EIGENDOMSOVERDRACHT, RISICO, OPLEVERING EN GARANTIE

 • Alle geleverde en verkochte goederen en materialen blijven eigendom van De Schutter Keukens BV tot integrale betaling van alle verschuldigde bedragen.
 • Vanaf het ogenblik van de levering/oplevering gaat het risico van de geleverde/geplaatste goederen integraal en onherroepelijk over op de koper. Deze zal instaan voor het deugdelijk behoud, bewaring en bewaking van de geleverde goederen.

BETALING

 • Binnen de 8 dagen na bestelling van het project bij De Schutter Keukens BV dient de koper een voorschot van 30% van de koopprijs te betalen aan de verkoper. Het saldo zal contant, zonder korting, betaald worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Na betaling van het voorschotfactuur wordt het project opgenomen in de planning. Bij niet betaling of laattijdige betaling van het voorschot of een overeengekomen betalingsregeling zal De Schutter Keukens BV het recht hebben om de werken te schrappen uit de planning of niet aan te vatten.
 • Binnen de 8 dagen na opmeting van het project door De Schutter Keukens BV zal er een deelfactuur worden opgemaakt ten belope van 40% van de koopprijs te betalen aan de verkoper. Deze zal contant zonder korting, betaald worden binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 • Na afloop van de werken zal er een slotfactuur worden opgemaakt met de verrekening van het reeds betaalde voorschot- en deelfactuur. Dit saldo zal eveneens betaalbaar zijn zonder korting, binnen de 8 dagen na factuurdatum. Eventuele na leveringen van toestellen of andere materialen die de ingebruikname van het project niet belemmeren zullen gefactureerd worden na levering/plaatsing.
 • Bij gebrek van betaling binnen de gestelde termijn zal een verwijlintrest aangerekend worden van 1,5 % per maand en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro.
 • In geval van annulering van de overeenkomst, is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de waarde van de bestelling, met een minimum van €200. Dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van De Schutter Keukens BV om een hogere schadevergoeding te eisen
 • De Schutter Keukens BV behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant

TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

 • Alle bestellingen, leveringen en verkoopsvoorwaarden vallen onder toepassing van het Belgisch recht met uitsluiting van alle andere rechtstelsels, ongeacht woonplaats, nationaliteit of leveringsadres van de koper.
 • Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij eventuele geschillen.